Privacy Statement

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Ons bedrijf streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen.  Wij gaan daarbij vertrouwelijk om met de informatie die u ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy verklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Categorieen persoonsgegevens

Als u met ons contact heeft - of dat nu als klant, toeleverancier, sollicitant of ander zakelijk contact is - dan laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij gebruiken en bewaren uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om verwerkt te worden.

Wij kunnen de volgende gegevens verzamelen:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • BSN nummer
 • Telefoon nummer of nummers
 • Email adres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • ID nummer (paspoort of vergelijkbaar)
 • Andere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn en die wij niet kunnen voorzien

Grondslag voor de gegevensverwerking

Wij mogen alleen persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een zogenaamde juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dat nodig is voor de uitvoering van een contract tussen ons, of omdat wij of een ander (dat kan ook u zijn) een gerechtvaardigd belang hebben. Deze grondslagen vindt u in artikelen 6 lid 1 sub b en sub f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Het zal duidelijk zijn dat wij zonder de hierboven beschreven persoonsgegevens niet altijd in staat zullen zijn om het contract tussen u en ons uit te voeren, of u optimaal van dienst te zijn bij uw vragen over onze producten of dienstverlening. In een extreem geval zou het dus kunnen zijn dat wij onze dienstverlening aan u moeten stoppen als wij uw persoonsgegevens niet (meer) mogen verwerken.

Bronnen

Voor die persoonsgegevens die wij niet rechtstreeks van u krijgen, hebben wij de volgende bronnen:

Doeleinden van de gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Aanmaken van een dossier bij aanmelding,
 • Kijken wat wij voor u kunnen betekenen,
 • Documenteren van de toestand van uw gebit zodat wij een behandelplan inclusief kostenbegroting kunnen maken en aan u kunnen voorleggen,
 • Opstellen en bespreken van het behandelplan en de kostenbegroting, zodat u op geinformeerde wijze een beslissing kunt nemen over het al dan niet doorvoeren van de voorgestelde behandeling, en
 • Uitvoeren van de behandeling.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in principe alleen aan derden indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Verstrekking zonder toestemming vindt plaats in de volgende gevallen:

 • Als wij u moeten doorverwijzen naar een andere behandelaar zoals bijvoorbeeld een kaakchirurg,
 • Als wij uw situatie met een andere behandelaar moeten of willen bespreken; dat kan bijvoorbeeld een collega zijn,
 • Voor de facturatie van de behandeling,
 • Als onderdeel van het maken van backups van onze computer systemen,
 • Als het noodzakelijk is om de overeenkomst tussen ons en u uit te voeren, of
 • Als de wet het ons voorschrijft uw gegevens aan derden te verstrekken.

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de hierboven beschreven doelen, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaringstermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Daarnaast houden wij ook nog rekening met bewaartermijnen uit andere wetten en regels.

Uw rechten

Wanneer wij persoonsgegevens van u hebben, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt uw verzoek bij ons telefonisch indienen op +31-85-0110124 of per email op info@beckmann-consult.com. Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op uw verzoek te reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy verklaring aan te passen. Alle wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend gemaakt worden. Wij raden u daarom aan om onze website regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet om op welke manier dan ook automatische beslissingen te nemen omtrent uw behandeling. Er is dus geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming zoals bedoeld in artikel

Onze contactgegevens

De formele verwerkingsverantwoordelijke is:

Adviesbureau Beckmann B.V.

Luchthavenweg 81, 5657 EA Eindhoven, The Netherlands

Voor al uw vragen en opmerkingen over privacy en bescherming van uw persoonsgegevens in onze praktijk kunt u terecht bij:

Dr. Martin Beckmann LLM

Adviesbureau Beckmann B.V., Luchthavenweg 81, 5657 EA Eindhoven, The Netherlands

+31-6-22130187
© 2013 - 2016 Adviesbureau Beckmann B.V., Eurode-Park 1 - 62, 6461 KB Kerkrade, Nederland
KvK / Dutch Chamber of Commerce: 53767373 | Statutaire Zetel / Registered Office: Heerlen
BTW nummer / VAT ID: NL 8510.09.323.B.01
Data Center picture © Gregory Maxwell, distributed under the GNU Free Documentation License v1.2
All other pictures © Dr. Martin Beckmann LLM

Wij gebruiken de WURFL software om een optimale weergave op mobiele apparaten te garanderen.
In overeenstemming met de licentievoorwaarden kunt u deze software hier downloaden.